Studium pro ředitele škol a školských zařízení

21. 4. 2022

Studium pro ředitele škol a školských zařízení je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci DVPP a řídí se podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Cílová skupina 

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Vzdělávací cíl

Znalosti a dovednosti získané studiem umožní absolventům kvalifikovaný výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Absolventi získají znalosti z těchto oblastí: základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství, pracovní právo, financování školy, a organizace školy a pedagogického procesu.

Obsahová náplň studia 

Studium obsahuje 4 moduly:

 1. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
 2. Pracovní právo
 3. Financování školy
 4. Organizace školy a pedagogického procesu

Podrobnější rozpis témat:

 • Základní právní předpisy, které upravují oblast školství
 • Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
 • Povinná školní docházka
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Rada a školská rada (§132 a 167 až 168 zákona č.561/2004 Sb.)
 • Správní řízení
 • Řešení stížností
 • Vztah ředitele a České školní inspekce
 • Kontrolní funkce ČŠI
 • Rejstřík škol a školských zařízení, matrika
 • Poskytování informací
 • Ochrana osobních údajů
 • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
 • Skončení pracovního poměru
 • Kolektivní smlouva
 • Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty
 • Popisy práce pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
 • Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu
 • Zdravotní a sociální pojištění
 • BOZP, PO a CO na škole
 • Dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance
 • Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných
 • Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu způsobenou žáky (zákonné a možné pojištění za škodu)
 • Základní hygienické předpisy
 • Systém školního stravování
 • Finanční toky ve školství
 • Rozpočet školy
 • Hospodaření školní jídelny
 • Zúčtování nákladů a výnosů
 • Zásoby
 • Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP
 • Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace
 • Zásady pro zadávání veřejných zakázek
 • Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku
 • Zásady inventarizace majetku
 • Účetnictví – zásady pro oběh účetních dokladů
 • Základní pravidla jiné činnosti související s činností školy
 • Daně a daňová přiznání
 • Schválené vzdělávací programy
 • Základní pedagogická dokumentace
 • Plány sestavované ředitelem školy
 • Organizační struktura školy
 • Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy
 • Evaluace školy, autoevaluce
 • Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška…)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů
 • Činnost výchovného poradce na škole
 • Soustava oborů vzdělání
 • Seminář k závěrečné práci a organizaci stáží

Hodinová dotace a organizace studia

Dvousemestrální studium o celkové dotaci 126 hodin, z toho 102 hodin přímé výuky a 24 hodin praktické výuky (třídenní stáž). Přímá výuka bude probíhat blokově formou jednodenních soustředění, 1 x týdně ve čtvrtek. Celkem 13 setkání, ve 2. semestru proběhne stáž a závěrečná zkouška.

Termín

bude upřesněno

Cena 

13 500 Kč

Možnost platby ve 2 splátkách (1. splátka ve výši 8 000 Kč splatná před zahájením studia, 2. splátka ve výši 5 500 Kč splatná před zahájením 2. semestru)

Předpoklady pro přijetí ke studiu v kurzu

vyplnění/odeslání přihlášky ke studiu

úhrada účastnického poplatku (popř. 1. splátky ve stanoveném termínu před zahájením studia)

Místo konání

Výuka probíhá v prostorách Mendelovy univerzity v Brně

Podmínky absolvování 

Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je:

 • minimálně 75% účast na přímé výuce
 • absolvování stáže v plném rozsahu na zvolené škole
 • zpracování a odevzdání závěrečné práce
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška se bude skládat z obhajoby závěrečné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o absolvované stáži a ověření získaných znalostí.

Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“.

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality