Pro koho je služba určena?

 • Uchazeči o studium na MENDELU, se specifickými potřebami
 • Studenti MENDELU, se specifickými potřebami

Kdo je uchazeč nebo student se specifickými potřebami?

Za uchazeče a studenty se specifickými potřebami (dále jen „SP“) jsou považovány osoby:

 • se specifickými poruchami učení (SPU) vč. ADD a ADHD,
 • s pohybovým postižením,
 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s poruchou autistického spektra,
 • s psychickým onemocněním,
 • s chronickým somatickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

Co vám můžeme nabídnout?

Nabízíme poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými potřebami na Mendelově univerzitě v Brně.

S námi můžete rozvíjet svůj potenciál a dovednosti a stát se třeba odborníky v aplikované genetice, experty na regionální rozvoj nebo sbírat ocenění v soutěžích nábytkového designu. Nebojte se ukázat, co ve vás je!

O překážky ve studiu způsobené specifickými potřebami se postaráme my.

Uchazeči a studenti se specifickými potřebami mají možnost využít poradenství nebo podpůrné služby, které pomohou odstranit třecí plochy způsobené povahou specifické potřeby a studijními požadavky konkrétního oboru. 

Informační brožury

Věnujte pozornost Průvodcům pro studenty se specifickými potřebami. Naleznete v nich veškeré informace ke studiu s handicapem či jinou specifickou potřebou na MENDELU. Důležitá je také informace o uznatelných dokladech, které je nutné doložit. Neméně cenné jsou i tipy pro úspěšné studium, jako například stanovování cílů, plánování nebo příprava na výuku.

Poradenství

Rádi zprostředkujeme informace a poradíme v oblastech týkajících se studia na MENDELU. Věnovat se vám může poradenský pracovník, kouč a kariérní poradce, psycholog.

Témata, ve kterých můžeme být nápomocni:

 • vhodný výběr studijního oboru,
 • průběh přijímacího řízení a studijní nároky,
 • bezbariérovost prostor univerzity,
 • možnosti ubytovacích a stravovacích zařízení,
 • dostupné podpůrné služby na univerzitě i mimo ni na území Brna.

Daná témata řešíme v souvislosti se specifickou potřebou studenta. Spolupracujeme při tom se studijními referentkami, proděkany pro studium a dalšími pracovníky univerzity, je-li to potřeba.

Podpůrné služby pro uchazeče

 • zhodnocení dopadu specifické potřeby na přijímací řízení
 • diagnostika SPU – zdarma pro uchazeče MENDELU, zpoplatněná pro ostatní
 • úprava podmínek přijímacího řízení, tzn. modifikace přijímacího řízení – zpravidla se jedná o navýšení času na konání přijímací zkoušky, zajištění bezbariérových prostor, zvětšení nebo vizuální úpravu zadání, asistenční a průvodcovské služby apod.

  K nastavení modifikace dochází pouze v případě, že je přijímací řízení konáno přímo na některé fakultě/ústavu MENDELU. Pokud za přijímací zkoušku zodpovídá externí subjekt, například společnost SCIO, vyjednávají podmínky úpravy oni.
  Více naleznete na webu společnosti v odkaze Uchazeči se specifickými nároky.

Podpůrné služby pro studenty

 • zhodnocení dopadu specifické potřeby na studium
 • diagnostika SPU
 • úprava podmínek studia, tzv. modifikace studia – zpravidla se jedná o navýšení času u zkoušek, zpřístupnění studijních materiálů, zajištění bezbariérových prostor, zapůjčení pomůcek a technologií, asistenční služby, přepisovatelský a tlumočnický servis, individuální  doplňková výuka, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu aj.
  Modifikace studia vychází z potřeb studenta a aktuálních možností univerzity.
 • doplňková výuka anglického jazyka
 • redakční služba – jazykové korektury prací
 • psychologická diagnostika
 • adaptace studijní literatury
 • lekce rozvoje učebních strategií
 • EEG biofeedback – trénink koncentrace a pozornosti

Jak pracujeme a z čeho vycházíme?

Specifická potřeba sama o sobě nemusí být důvodem pro čerpání našich služeb. Záleží na praktickém dopadu SP na činnosti související se studiem konkrétního oboru/programu.

Služby nastavujeme dle individuálních potřeb každého studenta. Zároveň dbáme na to, aby nedocházelo ke snižování nároků studia. Studenti se specifickými potřebami musí prokázat stejné znalosti a dovednosti, jako kdyby studovali ve standardním režimu.

Při poskytování služeb vycházíme z Metodického pokynu MŠMT (Příloha č. 3) platného pro aktuální rok. 

Řídíme se směrnicí rektora č. 10/2019 upravující postavení studentů a uchazečů o studium se specifickými potřebami na Mendelově univerzitě v Brně. Veškeré poradenství a služby zohledňují ochranu osobních údajů.

Jak služby využít?

Pokud máte pocit, že by vám mohla být ve studiu nápomocna modifikace studia, je potřebné doložit doklady o vaší specifické potřebě a domluvit si osobní schůzku s koordinátorkou služeb. Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem.

Ceník

Studenti MENDELUZDARMA
Uchazeči o studiumZDARMA

Kontakty

Koordinátorka služeb
Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře 2018
– Podpora studentů s tělesným postižením
– Podpora studentů se specifickými poruchami učení
– Podpora studentů se s poruchami autistického spektra
– Podpora studentů s psychickým onemocněním
– Podpora studentů s chronickým somatickým onemocněním
Poradkyně
Mgr. Veronika Matějková
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře 2019
– Podpora studentů se zrakovým postižením
– Podpora studentů se sluchovým postižením

Fakultní koordinátoři

Poradenské a profesní centrum MENDELU má k dispozici také síť spolupracujících fakultních koordinátorů. Tito koordinátoři zpravidla informují o modifikaci studia vyučující a všechny pracovníky univerzity, kteří se podílejí na výuce studentů se SP na dané fakultě/ústavu. Dále spolupracují s garantem příslušného oboru při tvorbě individuálního studijního plánu, pokud je studentovi se SP naším pracovištěm navržen.

Fakultní koordinátoři jsou rovněž kontaktními pracovníky pro studenty se SP v rámci jejich fakulty/ústavu v případě, že studenti potřebují řešit studijní záležitosti