Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT

28. 4. 2022

Studium k výkonu specializovaných činností – Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií v rozsahu 3 semestrů pro učitele – metodiky informačních a komunikačních technologií.

MŠMT vydalo nový standard studia k výkonu specializované činnosti a koordinace v oblasti ICT (č.j. MSMT-7779/2020-1). Dojde tak k zásadním změnám v obsahu, rozsahu kurzu a ceně kurzu. Informace budou aktualizovány v květnu/červnu 2022. Děkujeme za pochopení.

Úvodní informace

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů — studium k výkonu specializovaných činností — koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií.

Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ve vzdělávacím procesu.

Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Komu je studium určeno

  • Určeno pro absolventy pedagogických oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
  • Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a minimálně základní ICT kompetence.
  • Podmínku vzdělání a pedagogické praxe lze splňovat až ke konci studia ICT koordinace.

Cíl studia

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Obsah studia – učební program

 Semestr Předmět Přímá výuka E-learning  Exkurze Zkoušky Celkem
    I. Funkce ICT koordinátora na škole,   legislativa2     1       3     
    I. Využití počítače ve vzdělávacím   procesu společná část6     0       6     
    I. Využití počítače ve vzdělávacím       procesu (1. předmět)8     6       14     
    I. Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT   a RVP4     4       8     
    I. Informační systém školy a webová   prezentace10     6       16     
    I. Příprava a vedení projektů6     6       12     
    I. Žákovské projekty s podporou ICT6     8       14     
    I. Využití počítače ve vzdělávacím   procesu (2. předmět)8     6       14     
 Celkem I. Semestr50     37   0     0     87     
    II. Aktuální zdroje informací2     2       4     
    II. Využití počítače ve vzdělávacím   procesu (3. předmět)8     6       14     
    II. ICT v edukačním procesu, moderní   didaktické teorie8     10      18     
    II. Počítačové sítě ve školách8     6    2      16     
    II. Autorské právo4     2       6     
    II. Bezpečnost na Internetu, netiketa4     4       8     
    II. Užití ICT ve speciální pedagogice4      2       6     
    II. Hygiena, ergonomie a bezpečnost   práce s ICT4      2       6     
    II. Anglické pojmy pro ICT5        5     
 Celkem II. Semestr47     34    2     0     83     
   III. Moderní technologie16     8    2      26     
   III. Aktuální zdroje informací4     2       6     
   III. Počítač a volný čas dětí a mládeže6     4       10     
   III. Závěrečná práce10     30       40     
 Celkem III. semestr36     44    2     0     82     
  Zkoušky   3     3     
 Celkem za studium133    115    4     3      255     

Průběh studia a závěrečná zkouška

Výuka probíhá v posluchárnách Mendelovy univerzity v Brně.

V  průběhu studijního  období účastníci studia navštěvují přímou výuku, zpracovávají praktické úlohy, seminární práce, účastní se on-line aktivit dle charakteru jednotlivých předmětů.

Na konci každého semestru koná frekventant semestrální soubornou zkoušku, tato zkouška probíhá formou testu. Za celou dobu studia student vykoná dvě souborné zkoušky.

Závěrečnou písemnou prací v rozsahu cca 30 stran má student prokázat své schopnosti využívat tvořivě poznatků získaných v průběhu studia a samostatně zpracovat zadaný problém. Závěrečná práce je obhajována před odbornou komisí.

Rozsah a organizace studia

Kombinace prezenční a distanční výuky, 255 hodin celkem, z toho 133 hodin přímé výuky.  Přímá výuka probíhá blokově formou víkendových akcí. Studium je rozloženo do 3 semestrů.

Termín konání

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

Upozornění: Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.

Cena studia

18 000 Kč

Možnost platby ve 2 splátkách (před zahájením 1. a 2. semestru).

Materiální a technické zabezpečení

  • Přístup do výukového systému Moodle s materiály k výuce a samostudiu (přístupové údaje obdrží účastníci kurzu při zahájení studia).

Úložiště materiálů slouží k uchování a zveřejňování kvalitních seminárních prací účastníků studia. Úložiště je dostupné na serveru MENDELU.

Výstup studia

Na základě úspěšné obhajoby závěrečné práce obdrží student osvědčení o absolvování studia k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT.

Odborní garanti

Odborný garant
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta MENDELU
10 let se věnuje studiu ICT koordinace.
asistentka Ústav informatiky PEF MENDELU
Ing. Ludmila Brestičová
středoškolská profesorka na gymnáziu v Zastávce u Brna, mnohaletá zkušenost se vzděláváním pedagogů, 10leté odborné vedení studia ICT koordinace

Organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality