Specializační studium Rostlinolékařství

12. 3. 2022

Program celoživotního vzdělávání „Rostlinolékařství“ realizuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzitě v Brně podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.

Specializační studium Rostlinolékařství organizuje institut ve spolupráci s Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.  Studium odpovídá akreditovanému magisterskému studiu v oboru „Rostlinolékařství“, ale magisterský program nenahrazuje. Studium totiž není ukončeno vysokoškolským titulem, ovšem je v souladu s požadavky ÚKZUZ dle zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči v platném znění.

Předpoklady pro studium

Ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo biologického zaměření.

Forma studia, délka, termíny

Aktuálně probíhá běh studia 2021 – 2023, zahájení dalšího běhu je v plánu od října 2023.

Studium je 2leté – čtyřsemestrální, probíhá kombinovanou formou a je zakončené komisionální závěrečnou zkouškou.

Celková časová dotace studia je 485 hodin. Obsahuje 384 hodin přímé výuky (přednášky a cvičení). Zbytek tvoří samostatná příprava a konzultace v souvislosti s vypracováním závěrečné práce.

Studium je tvořeno 5 hlavními výukovými bloky:

  • Choroby a poruchy rostlin 
  • Živočišní škůdci
  • Plevele
  • Pěstební technologie
  • Integrované systémy ochrany rostlin

Výuka probíhá ve všech 4 semestrech, 1×14 dní v blocíh po 2 dnech (6 výukových bloků za semestr). Výuka bude ve dnech středa, čtvrtek. Ve středu od 9 do 17 hod, čtvrtek od 8 do 16 hod.

Podmínka pro získání osvědčení (mimo absolvování závěrečné zkoušky) je 60% docházka na výuce.

Cena studia

Cena za celé studium je 36 500 Kč (kurz je akreditovaný, osvobozen od DPH). Možnost platit ve 4 splátkách před začátkem semestru, lze také platit na fakturu.

Zakončení studia

Před ukončením studia posluchači vypracují závěrečnou písemnou práci podle individuálního zadání. Každému posluchači bude přidělen vedoucí ZP, s kterým bude mít možnost ZP konzultovat a který následně na ZP napíše posudek. Studium bude ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby závěrečné práce a ústní zkoušky z předmětů Fytopatologie, Rostlinolékařská entomologie a Herbologie.

Po úspěšném ukončení celého studia bude posluchačům vydáno osvědčení o absolvování specializačního studia Rostlinolékařství.

Osvědčení (úspěšně ukončené studium) opravňuje absolventy k získání až III. stupně osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Je třeba vyplnit Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (neplatí se kolek-poplatek). Platnost tohoto osvědčení je 5 let.

Místo konání

Institut celoživotního vzdělávání – budova E, Zemědělská 5, Brno – Černá Pole

Možnost ubytování

Mimobrněnští účastníci se mohou ubytovat na VŠ kolejích (např. J. A. Komenského, koleje Akademie aj.) Více informací o ubytování.

Podmínky účasti

  • přihlášení se ke studiu (podepsání smlouvy o studiu)
  • ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo biologického zaměření
  • úhrada účastnického poplatku (popř. 1. splátky) před zahájením semestru
Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborná garantka kurzu
doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.
Agronomická fakulta MENDELU
Akademická pracovnice – docentka – Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

Dále se na výuce podílejí zaměstnanci Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, ostatní zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně, ale i externí pracovníci (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský aj.)

Přihlášení na kurz

Přijímáme přihlášky na nový běh 2023 – 2025. V případě zájmu o studium kontaktujte organizátorku kurzu Ing. Zdeňku Šobovou.

Více aktualit

Všechny aktuality