Rozšiřující studium informatiky

22. 4. 2022

Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět – bude zahájeno 30. 9. 2022 a je určeno pro pedagogy, kteří mají zájem získat kvalifikaci pro výuku informatiky na druhém stupni základní školy a na středních školách. Studium je akreditováno MŠMT ČR dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium pořádají Provozně ekonomická fakulta a  Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

Cíl studia

Cílem tohoto studijního programu je rozšíření aprobace o další předmět. Absolventi získají kvalifikaci pro výuku informatiky na druhém stupni základní školy a na středních školách.

Komu je studium určeno

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 a § 9 zákona 563/2004 Sb.

Organizace studia

Čtyřsemestrové studium o celkové dotaci 275 hodin, z toho je 165 hodin prezenční formou, 110 hodin distanční formou. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů podporovaných e-learningovou formou výuky, včetně videokonferencí, webinářů a internetových diskuzí a je doplněná praktickými cvičeními a konzultacemi.

Prezenční výuka bude probíhat vždy v pátek (cca 6 setkání za semestr).

Výsledky výuky – zápočty za jednotlivé předměty, dvě souhrnné zkoušky realizované v e-learningovém systému univerzity.

Obsah studia – vzdělávací plán

PředmětHodin celkem Přímá výukaNepřímá výuka
Úvod do studia440
Základy informatiky862
Algoritmizace (Dělení na skupiny pro ZŠ a SŠ)16106
Programovací techniky16106
Objektově orientované programování16106
Informační systémy1082
Databázové systémy1082
Tvorba a využití webových aplikací844
Metody analýzy dat, VBA862
Počítače – princip, konfigurace, funkce1082
Operační systémy844
Počítačové sítě1082
Komprimace a šifrování, bezpečnost862
Edukační robotika16124
Principy a využití multimédií862
ICT a průřezová témata1688
    
Didaktika informatiky I (dělení na skupiny pro ZŠ a SŠ)1064
Didaktika informatiky II1082
Systémy pro podporu výuky844
Moderní technologie (výběr z volitelných předmětů)1688
Aktuální zdroje862
Projektové vyučování v informatice844
    
Seminář a konzultace k závěrečné práci, závěrečná práce40832
Zkoušky22 
Závěrečná zkouška11 
    
Celkem275165110

Z důvodu nového RVP dojde k drobným změnám v obsahu a rozsahu kurzu. Informace budou aktualizovány v květnu/červnu 2022. Děkujeme za pochopení.

Závěrečná zkouška

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce před komisí.

Termíny

  • Zahájení studia – v pátek 30. 9. 2022.
  • Příjem přihlášek – do 31. srpna 2022.

Cena studia

29 000 Kč

Možnost platby ve dvou, popř. 4 splátkách, vždy před zahájením daného semestru.

Výstup studia

Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování Rozšiřujícího studia informatiky – rozšíření o další předmět dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Místo konání

Učebny Mendelovy univerzity v Brně, vč. odborných laboratoří Ústavu informatiky PEF MENDELU.

Předpoklady pro přijetí do studia

  • Odeslání přihlášky
  • Úhrada účastnického poplatku, popř. 1. splátky ve stanoveném termínu před zahájením studia
  • Ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání (dokládá se kopií diplomu)

Kontakty

Odborný garant
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta MENDELU
Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality