Péče o krajinu

15. 4. 2022

Často slýcháme, že je nezbytné se o krajinu starat, pečovat o ni a chránit ji. Hovoří se také o podpoře jejich funkcí, například klimatické a protierozní. Co už ale nebývá tolik zmiňováno, jsou kroky, jak docílit optimálního stavu. Zásadní je péče a aby každý z nás začal u sebe – kolem svého domu, v zahradě, na svém poli, v lese nebo na dobrovolnické akci. V tomto kurzu budou probrány základní informace a popsány praktické zkušenosti, jak správně provádět údržbu krajiny různých měřítek. V rámci kurzu bude například probráno, jak obnovovat krajinné trávníky, jak provádět mozaikovou seč, jak vykopat tůň nebo obnovit mokřad nebo jak efektivně bojovat s invazními druhy rostlin.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je získání základních znalostí a zkušeností v ochraně přírody a krajiny. Účastník kurzu se dozví mnoho nových informací, ať už o provádění konkrétních zásahů, tak o legislativním rámci nebo o moderních přístupech.

Komu je kurz určen

Kurz je určený pro zájemce o ochranu přírody, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu. Je vhodný pro zemědělce a lesníky, kteří potřebují doplnit své zkušenosti o praktickou ochranu přírody, pro koordinátory dobrovolnických skupin nebo také úředníky, kteří chtějí získat ucelený přehled o možnostech údržby krajiny.

Obsah kurzu

  1. Úvod do krajiny a ochrany přírody
  2. Základní legislativa v ochraně přírody
  3. Přehled funkčních jednotek v krajině
  4. Ekologická obnova krajiny
  5. Péče o dřeviny
  6. Péče o les
  7. Péče o vodní biotopy
  8. Péče o travino-bylinné porosty
  9. Likvidace invazních druhů rostlin
  10. Alternativní přístupy v ochraně přírody

Informace o lektorovi

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Zabývá se ochranářským managementem, přírodě blízkými rekultivacemi po těžbě nerostných surovin a funkčním ozeleňováním krajiny. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje ochraně přírody a ekologické výchově. Je propagátorem ekologické obnovy a paradoxní ochrany přírody. Nejnovější vědecké poznatky se snaží aplikovat do praxe. O odborných tématech v ochraně přírody publikuje i přednáší. Je autorem eseje Stručný manuál, jak udělat něco dobrého pro krajinu.

Rozsah kurzu

1denní

výuka bude probíhat na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno

Termín kurzu

3. 11. 2022

6 vyučovacích hodin  (9 – 16 hod. s přestávkou na oběd)

Cena kurzu

1 650 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality