Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

12. 5. 2022

Komplexní semestrální kurz je určen pro zemědělskou veřejnost a začínající zemědělce, kteří žádají o dotaci z Programu rozvoje venkova – opatření I.3.2. Úspěšným absolvováním kurzu získají minimální zemědělskou kvalifikaci, která je jednou z podmínek, kterou má příjemce dotace splňovat. Je akreditován u MZe ČR – evid.č. 041/2020-14150

Cíl kurzu

Komplexní příprava pro výkon zemědělských činností. Zvládnutí teoretického základu i absolvování praxe k ověření teoretických poznatků. Znalosti získané během studia budou prověřeny u závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu, které je zároveň podkladem pro žádosti o dotace z EU pro potenciální zájemce.

Obsah a rozsah kurzu

Název odborného tematického celku
Pěstování zemědělských plodin
Chov hospodářských zvířat
Zemědělská technika a technologické linky
Ekonomika podnikání                       
Základy obsluhy informačních technologií              
Základy zemědělského práva a politiky
Zásady bezpečnosti a hygieny práce
Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
Zpracování projektu 

Teorie195 h.
Praxe105 h.
Teorie + praxe celkem300 h.
Závěrečná zkouška2 h

Ukončení kurzu

Kurz je ukončen komisionální zkouškou. Zkouška se skládá z 2 částí – z teoretické zkoušky (písemného testu) a z obhajoby závěrečné práce – samostatně písemně vypracovaného projektu/závěrečné práce (struktura zde) dle individuálního zadání.

  • Teoretická zkouška sestává z písemného testu v rozsahu minimálně 70 otázek. K hodnocení prospěl musí v teoretické části účastník správně zodpovědět nejméně 70% otázek.
  • Obhajoba záverečné práce probíhá před zkušení komisí.

Dle metodických pokynů MZe je také třeba vypracovat Deník praxe. Praxi si účastníci zajišťují sami a probíhá ve Vámi zvoleném podniku ( formulář zde ), může být i ve vlastním podniku.

Odevzdání deníku praxe spolu s projektem je podmínka připuštění k záv.zkoušce. Praxe je stanovena v rozsahu 105 hodin minimálně.

Výstup kurzu

Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“ s celostátní platností.

Pro získání osvědčení je nutná minimálně 75% účast na prezenční výuce.

Termín kurzu

Zahájení kurzu 24. 10. 2022

výuka bude probíhat v termínech:

24. – 26. 10.

31. 10. – 2. 11

7. – 9. 11.

14. – 16. 11.

21. – 23. 11.

28. – 1. 12

v čase 9 -16 hodin

závěrečná zkouška leden/únor 2023

povinná je minimálně 75% účast na výuce

Kurz se koná v budově ICV MENDELU Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

17 500 Kč

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
odborný garant kurzu
Doc. Dr. Ing. Petr Marada
Akademický pracovník – odborný asistent – Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Více aktualit

Všechny aktuality