Autorizovaná zkouška pro PK Manažer dalšího vzdělávání

16. 2. 2022

Mendelova univerzita v Brně je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace „Manažer dalšího vzdělávání“ (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace Manažer dalšího vzdělávání, kód 75-021-T, které odpovídá kvalifikační úrovni 7 dle EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá dle platného standardu, který je zveřejněn na stránkách Národní soustavy kvalifikací. Potřebné informace naleznete zde.
Zkouškou jsou ověřovány kompetence v těchto oblastech:

  • Řízení činností v instituci dalšího vzdělávání
  • Provádění marketingu v dalším vzdělávání
  • Analýza vzdělávacích potřeb
  • Projektování vzdělávacích aktivit
  • Řízení procesů a logistiky distančních forem vzdělávání
  • Evaluace a hodnocení vzdělávacích akcí

Ke zkoušce budou připraveny případové studie, které budou obsahovat v logických souvislostech konkrétní případy, na kterých se ověřuje více kompetencí (zejména souhrn kritérií ověřovaných praktickým předvedením v kompetencích 4 a 5). Zadání je formulováno tak, aby uchazeč měl možnost zohlednit obor a cílové skupiny, se kterými je zvyklý pracovat. Uchazeč si vybere případovou studii a v návaznosti na ni navrhne konkrétní řešení podle požadavků jednotlivých kritérií.

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí.

Délka zkoušky

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 120 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je cca. 2 hodiny.

Termín zkoušky

bude upřesněn (dle domluvy)

Cena zkoušky

 6 500 Kč

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Šárka Moravcová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality