Autorizovaná zkouška pro PK Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

16. 2. 2022

Mendelova univerzita v Brně je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace “ Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu“ (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, kód 75-004-R, které odpovídá kvalifikační úrovni 6 dle EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá dle platného standardu, který je zveřejněn na stránkách Národní soustavy kvalifikací. Potřebné informace naleznete zde.

Zkouškou jsou ověřovány kompetence v těchto oblastech:

  • orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
  • vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem
  • uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
  • vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
  • kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce
  • vedení evidencí, systematizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potencionálními zaměstnavateli
  • poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a světa práce
  • orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání vč. předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím
  • organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí. 

Uchazeč formou ústního ověření a praktického předvedení prokáže svoje dovednosti, znalosti a schopnosti pro výše uvedené kompetence. Uchazeč před vykonáním zkoušky zpracuje vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládá svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty. Portfoliem dokládá své znalosti a dovednosti. Portfolio doručí uchazeč nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky autorizované osobě.

Potřebné informace k průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.

Délka zkoušky

Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Celková doba trvání zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je cca. 2 hodiny.

Termín zkoušky

bude upřesněn (dle domluvy)

Cena zkoušky

 6 500 Kč

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Šárka Moravcová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)


Více aktualit

Všechny aktuality