Pravidla činnosti Klubu U3V

 1. Název: Klub Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně (dále Klub).
 2. Klub není sdružením, politickou stranou, hnutím, náboženskou ani ideologickou organizací, nemá právní subjektivitu.
 3. Klub spolupracuje s Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (dále ICV MENDELU). Institut celoživotního vzdělávání poskytuje pro jednání Klubu a jeho aktivity prostory. ICV MENDELU spolufinancuje přednáškovou činnost organizovanou Klubem.
 4. Klub může spolupracovat s Kluby U3V jiných vysokých škol v České republice, případně i v zahraničí.
 5. Cílem Klubu je doplnění nabídky U3V MENDELU zejména o mimořádné akce a exkurze. Ve spolupráci s ICV MENDELU Klub U3V organizuje odborné, kulturní a vzdělávací akce pro posluchače U3V MENDELU za účelem zvýšení jejich vzdělanosti.
 6. Členem Klubu se může stát posluchač U3V MENDELU. Členy Klubu jmenuje vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů po dohodě s předsedou Klubu. Členství je dobrovolné. Členství v Klubu je bezplatné.
 7. Členové klubu mají povinnosti: dodržovat tyto pravidla; aktivně se zúčastnit činnosti a akcí Klubu; přispívat k dobrému jménu Klubu.
 8. Program navrhovaných akcí Klubu projednává předseda Klubu s vedoucím Oddělení vzdělávání seniorů ICV MENDELU.
 9. Členové Klubu si volí jedenkrát za dva roky předsedu a místopředsedu.
 10. Jednání Klubu U3V MENDELU řídí jeho předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda.
 11. Klub vede zápisy ze svého jednání, které probíhá minimálně jedenkrát měsíčně v období výuky na U3V MENDELU.
 12. Klub rozhoduje o záležitostech Klubu hlasováním a přijímá rozhodnutí většinou hlasů.