Studentská soutěž o cenu Karla F. E. rytíře Kořistky

Vážené studentky, vážení studenti,

ředitel vysokoškolského ústavu ICV vyhlašuje jménem Oddělení sociálních věd a Oddělení expertního inženýrství

3. ročník studentské soutěže o cenu Karla F. E. rytíře Kořistky

  • pro studenty bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů (UOP) a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV), prezenční a kombinované formy studia,
  • pro studenty bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví, studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP) kombinované formy studia,
  • pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství, studijního oboru Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI) kombinované formy studia.

Této soutěže se mohou zúčastnit studenti výše zmíněných studijních programů po odevzdání kompletně zpracované teoretické části bakalářské/diplomové práce a zároveň na základě doporučení vedoucího bakalářské/diplomové práce.

Přihlášku do soutěže zašle emailem vedoucí bakalářské/diplomové práce zástupci ředitele VÚ ICV po domluvě se studentem.

Termín přihlášení a organizace soutěže

  • Do soutěže je možné se přihlásit nejpozději 17. ledna 2022, 12:00
  • Po tomto termínu bude zástupcem ředitele VÚ ICV, případně jím delegovaným akademickým pracovníkem, ustanovena z vybraných akademických pracovníků MENDELU pro každý studijní program hodnoticí komise, která navrhne datum konání soutěže. O tomto datu budou soutěžící informováni e-mailem svými vedoucími prací.
  • den konání soutěže jednotliví soutěžící před hodnoticí komisí představí své teoretické části bakalářských/diplomových prací, a to v podobě max. 10minutového příspěvku za podpory PowerPointové (případně jiné software) prezentace. Po každém výstupu bude následovat krátká diskuze nad prací se členy hodnoticí komise.
  • Jednotlivé příspěvky budou na závěr této soutěže hodnoticí komisí vyhodnoceny do podoby závěrečného žebříčku nejlepších prací, a to pro každý bakalářský/navazující magisterský studijní obor (kategorii soutěže) zvlášť. Na základě tohoto žebříčku budou oceněni účastníci, kteří se umístí na prvních třech místech (v každé kategorii soutěže – viz níže), a to formou mimořádného stipendia.

Kategorie soutěže a odměny

 obor UPVOV                obor UOP                         
1. místo: 10.000,- Kč             1. místo: 10.000,- Kč
2. místo:   6.000,- Kč 2. místo:   6.000,- Kč 
3. místo:   3.000,- Kč   3. místo:   3.000,- Kč
 obor TZP                obor TZEI                         
1. místo: 10.000,- Kč             1. místo: 10.000,- Kč
2. místo:   6.000,- Kč 2. místo:   6.000,- Kč 
3. místo:   3.000,- Kč   3. místo:   3.000,- Kč