Konference ICOLLE 2016 o aktuálních tématech ve školství

26. 9. 2016
Kariérní systém pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání – témata, o kterých se v dnešní době ve školství hodně mluví. A právě pro svou aktuálnost otevřela tato témata 8. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016, kterou uspořádal ve dnech   13. – 14. 9. 2016 vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

„Konference ICOLLE se tradičně věnuje aktuálním otázkám v oblasti školství a letošní ročník nebyl výjimkou.“ říká doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a pokračuje: „Cílem konference ICOLLE 2016 bylo zhodnotit aktuální výzvy ve vybraných  oblastech celoživotního vzdělávání. Pozornost přednášejících se soustředila na kariérní systém pedagogických pracovníků a s tím související téma dalšího vzdělávání pedagogů.“

Plenární část konference, která dává konferenci pomyslný rámec, zahájil PhDr. Václav Trojan, Ph.D.z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který hovořil o kariérním systému pedagogických pracovníků, který dosud v českém školství, i přes mnoho pokusů o jeho zavedení, chybí. Dotknul se také problematiky vzdělávacího systému učitelů a jeho dalšího vývoje. Na úvodní příspěvek navázala PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. rovněž z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Věnovala se tématu vzdělávání učitelů a upozornila na to, že pro zdokonalování profese učitele nepostačuje jen další vzdělávání, ale je potřebná i reflexe zkušeností z vlastní pedagogické praxe a samostudia. Na nezbytnost systematického vzdělávání jako základního předpokladu pro rozvíjení profesionality a pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů upozornila ve svém příspěvku doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hovořila dále o nové roli učitelů v kontextu informační společnosti a nových vzdělávacích technologií. Jak bude vypadat další vzdělávání v éře Práce 4.0.? V čem a jakým způsobem budeme vzdělávat zaměstnance? Na co se mají připravit vzdělávací instituce? Na tyto otázky hledala odpověď ve svém příspěvku Mgr. Erika Konupčíková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mgr. Ilona Štorová z Age Management, z.s. představila finský vzdělávací program Towards Successful Seniority TM, který zvyšuje možnosti účastníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich kariéry, posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými neúspěchy a může být nástrojem prevence vzniku depresí, syndromu vyhoření a předčasných odchodů ze zaměstnání.

Na plenární část navázalo jednání v odborných sekcích, kde přednášející rozvinuli výše uvedená témata a věnovali se dalším aktuálním okruhům, jako jsou očekávání zaměstnavatelské sféry na další vzdělávání zaměstnanců či trendy ve vzdělávání starších dospělých. Účastníci sekcí sdíleli své praktické zkušenosti z oblastí sekundárního a terciárního vzdělávání, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů a živě o nich diskutovali. V odborných sekcích referovalo celkem 60 účastníků se 39 příspěvky.

Účastníci konference se shodli na řadě závěrů, ze kterých lze zdůraznit tyto:

  • Iniciovat další diskusi o kariérním řádu pedagogických a akademických pracovníků.
  • Soustředit pozornost na další vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů dalšího vzdělávání.
  • Nadále podporovat a rozvíjet politiku aktivního stárnutí.
  • Podporovat navýšení finančních prostředků ze strany MŠMT ČR pro pedagogické a akademické pracovníky na všech stupních škol.
  • Zkvalitnit profesní vzdělávání s ohledem na potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelské sféry.

Přehled závěrů konference je k dispozici zde (v dolní části stránky).

Účastníci konference projevili velký zájem o uskutečnění mezinárodní vědecká konference ICOLLE i v příštím roce. 

Více aktualit

Všechny aktuality